top of page

ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศ เปลี่ยน ชื่อ5-01.jpg

ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน        กรรมการบริษัท / ผู้จัดการบริษัทฯ / หัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง         แจ้งการแปรสภาพจากบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด  ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อวันที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ชื่อจาก "บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด" เป็น  "บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) " หรือชื่อภาษาอังกฤษ " Light Up Total Solution Public Company Limited "

โดยผลของการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว บรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้และความรับผิดทั้งหมดของ บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด จะถูกโอนโดยผลของกฎหมายไปยัง  บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)   นับตั้งแต่วันจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทในวันที่ 24  กรกฎาคม 2566  เป็นต้นไป

หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ หรือออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเอกสารอื่นกับบริษัทฯ

ที่ลงวันที่นับแต่วันที่  24 กรกฎาคม 2566  เป็นต้นไป  โปรดใช้ชื่อ และเลขทะเบียนดังต่อไปนี้แทนชื่อและเลขทะเบียนเดิม

ในเอกสารต่าง ๆ จักขอบพระคุณยิ่ง

 

ชื่อ:  บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  

เลขทะเบียนบริษัท:         0107566000411
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0107566000411

ที่อยู่:  1265  ซอยพระราม 9  แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

หนังสือแจ้งการแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน: คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร

หนังสือรับรองบริษัท: คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร

ภ.พ 09 สำนักงานใหญ่: คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร

ภ.พ 09 สาขา 1: คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร

ภ.พ 09 สาขา 2: คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

bottom of page