top of page

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567
บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ

-หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 (เผยแพร่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1     รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567                                                                               

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2     ร่างการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ                                                                                            

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3     การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น     
                            สามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4     ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567  ผ่านสื่อ
                             อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ     

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5     คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)       

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.


                            หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

                            หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.


สิ่งที่ส่งมาด้วย 7     ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8     แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567
                            ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9     ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

bottom of page